جستجوی

مدخل

تعداد566مدخل یافت شد

رافعی، عبدالرحمان

سیاستمدار و تاریخ نگار معاصر مصر (قرن14)

رافعی، عبدالغنی بن احمد

فقیه و صوفی حنفی(قرن13و14)

رافعی، عبدالقادر بن مصطفی

فقیه حنفی (قرن13و 14)

رافعی، مصطفی صادق

شاعر و نویسنده معاصر مصری (قرن 13و14)

رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد

فقیه، اصولی، مفسر، محدث و مورخ شافعی (قرن6و7)

راقم، مصطفی

خوشنویس و نقاش ترک در دوره عثمانی (قرن12و13)

راقم، میر سید شریف

شاعر و تاریخ نگار تاجیک (قرن11و12)

راک

از گوشه های موسیقی دستگاهی ایران در دستگاههای ماهور و راست پنج گاه که به چند گونه خوانده و نواخته می شود.

رام الله

شهر و مرکز شهرستان رام الله و البیره در فلسطین

رامپور

بخش و شهری در ایالت اوتارپرادش هند

رامتین، شهر --> رامیتَن

رامسر

شهر و شهرستانی در مغرب استان مازندران

رامشی، علی بن محمد

فقیه حنفی اهل بخارا (قرن7)

رامشیر

بخش و شهری در استان خوزستان

رامهرمز

شهرستان و شهری در مشرق استان خوزستان