جستجوی

مدخل

تعداد566مدخل یافت شد

ریحان بن عبدالله حبشی

فقیه امامی مصری (قرن5و6)

ریحانة الادب

از کتب معروف رجال، تألیف میرزا محمد علی مدرس تبریزی (قرن13و14)

ریحانه بنت زید

یکی از همسران پیامبر اسلام

ریحانی، امین

نویسنده و شاعر لبنانی (قرن13و14)

ریحانی، علی بن عبیده

لغوی و کاتب عرب (قرن3)

ریخته

نوعی شعر در ادبیات اردو

ریزه

شهری در آسیای صغیر، واقع در ساحل شمالی دریای سیاه

ریزه دهلوی، تاج الدین

شاعر فارسی گوی هندی (قرن7)

ریسندگی

نوعی از مشاغل به معنی رشتن نخ و طناب - تاریخچه ریسندگی در ایران و جهان اسلام

ریشار، ژول

از فرانسویانی که در دربار محمد شاه و ناصرالدین شاه خدمت کرد و به اسلام گروید (قرن13)

ریش سفید

بزرگ و رئیس صنف، پیر ایل و طایفه - بررسی نقش ریش سفیدان در دربار و فرهنگ عامه

ریشیه

طریقتی صوفیانه از شاخه های کبرویه در کشمیر

ریف

منطقه و قبیله ای در شمال مراکش - جنگ ریف

ریفی، عبدالکریم --> خطّابی

ریکا

عنوان گروهی از ملازمان شاهان صفوی