جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

رازی، حسن بن عباس بن حریش

راوی امامی سده سوم

رازی، سُلَیم بن ایوب

فقیه شافعی، مقری و محدث ایرانی قرن چهارم و پنجم

رازی، عبدالرحمان بن محمد

حافظ، محدث و مفسر قرن سوم

رازی، فخرالدین --> فخر رازی

رازی، قطب الدین --> قطب الدین رازی

رازی، قوام الدین محمد

از حکما و مدرسان فلسفه در قرن یازدهم هجری

رازی، محمد بن زکریا

طبیب، کیمیادان و فیلسوف قرن سوم و چهارم هجری 1) زندگینامه 2) آثار 3) روش تحقیق و نوآوریهای رازی در پزشکی دوره اسلامی 4) تأثیر رازی در پزشکی قلمرو اسلامی و تمدنهای دیگر 5) کیمیای رازی 6) آراوآثار فلسفی

رازی، محمد تقی --> اصفهانی، خاندان

رازیانه

گیاهی دارویی از تیره چتریان

رأس التنّورة --> رأس تنوره

رأس الجالوت

(رش گالوتا/ریش گالوت)، رییس جامعه یهودیان ساکن در سرزمینهای شرق اسلامی

رأس الحسین

زیارتگاههایی در شام، مصر و عراق که به دفن یا حضور سر مبارک امام حسین (ع) شهرت دارند.

رأس الخیمه

از شیخ نشین های امارات متحده عربی

رأس السرطان/ رأس الجَدیْ --> سرطان (1)؛جَدی

رأس العین

شهر و مرکز شهرستان رأس العین، در شمال غربی استان حسکه در سوریه