جستجوی

مدخل

تعداد566مدخل یافت شد

رازی، حسن بن عباس بن حریش

راوی امامی سده سوم

رازی، سُلَیم بن ایوب

فقیه شافعی، مقری و محدث ایرانی قرن چهارم و پنجم

رازی، عبدالرحمان بن محمد

حافظ، محدث و مفسر قرن سوم

رازی، فخرالدین --> فخر رازی

رازی، قطب الدین --> قطب الدین رازی

رازی، قوام الدین محمد

از حکما و مدرسان فلسفه در قرن یازدهم هجری

رازی، محمد بن زکریا

طبیب، کیمیادان و فیلسوف قرن سوم و چهارم هجری 1) زندگینامه 2) آثار 3) روش تحقیق و نوآوریهای رازی در پزشکی دوره اسلامی 4) تأثیر رازی در پزشکی قلمرو اسلامی و تمدنهای دیگر 5) کیمیای رازی 6) آراوآثار فلسفی

رازی، محمد تقی --> اصفهانی، خاندان

رازیانه

گیاهی دارویی از تیره چتریان

رأس التنّورة --> رأس تنوره

رأس الجالوت

(رش گالوتا/ریش گالوت)، رییس جامعه یهودیان ساکن در سرزمینهای شرق اسلامی

رأس الحسین

زیارتگاههایی در شام، مصر و عراق که به دفن یا حضور سر مبارک امام حسین (ع) شهرت دارند.

رأس الخیمه

از شیخ نشین های امارات متحده عربی

رأس السرطان/ رأس الجَدیْ --> سرطان (1)؛جَدی

رأس العین

شهر و مرکز شهرستان رأس العین، در شمال غربی استان حسکه در سوریه