جستجوی

مدخل

تعداد566مدخل یافت شد

ر

(راء)، از همخوانها، دوازدهمین حرف الفبای فارسی، دهمین حرف الفبای عربی، چهاردهمین حرف الفبای اردو، حرف بیست و یکم از الفبای ترکی و بیستمین حرف از الفبای ابجدی است که آن را رای قرشت ، رای غیر منقوط و رای مهمله نیز می نامند. 1) در فارسی 2) در عربی 3) در ترکی

رابطة العالم الاسلامی

سازمانی تبلیغی وابسته به دولت عربستان با هدف ترویج آموزه های اسلامی

رابعهء عَدَویه

از زنان عارف و زاهد معروف در قرن دوم

رابعهء قُزداری

از شاعران قرن چهارم و نخستین زنی که از او اشعاری به زبان فارسی باقی مانده است.

رابعه بنت کعب --> رابعهء قُزداری

رابِغ

امیرنشین و شهری ساحلی در استان مکه در مغرب عربستان سعودی

راجا علی حاجی --> علی حاجی بن راجا احمد

راجا گِنیش --> بنگال

راجپوتها

طبقه ای از جنگجویان و خاندانهای سلطنتی هند (قرن7)

راجَستان

ایالتی در شمال غربی هند

راجستانی، زبان --> هندی، زبانها

راج محل

از شهرهای بندری ایالت جارکند در شرق هند و یکی از مراکز صوبه بنگال در دوره بابریان

راجو قتال

سید محمد یوسف حسینی دهلوی، صوفی و شاعر هندی و از مشایخ طریقت چشتیه در قرن هشتم

راجی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

راجی کرمانی، بمانعلی --> حمله حیدری