جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ر

(راء)، از همخوانها، دوازدهمین حرف الفبای فارسی، دهمین حرف الفبای عربی، چهاردهمین حرف الفبای اردو، حرف بیست و یکم از الفبای ترکی و بیستمین حرف از الفبای ابجدی است که آن را رای قرشت ، رای غیر منقوط و رای مهمله نیز می نامند. 1) در فارسی 2) در عربی 3) در ترکی

رابطة العالم الاسلامی

سازمانی تبلیغی وابسته به دولت عربستان با هدف ترویج آموزه های اسلامی

رابعه بنت کعب --> رابعهء قُزداری

رابعهء عَدَویه

از زنان عارف و زاهد معروف در قرن دوم

رابعهء قُزداری

از شاعران قرن چهارم و نخستین زنی که از او اشعاری به زبان فارسی باقی مانده است.

رابِغ

امیرنشین و شهری ساحلی در استان مکه در مغرب عربستان سعودی

راج محل

از شهرهای بندری ایالت جارکند در شرق هند و یکی از مراکز صوبه بنگال در دوره بابریان

راجا علی حاجی --> علی حاجی بن راجا احمد

راجا گِنیش --> بنگال

راجپوتها

طبقه ای از جنگجویان و خاندانهای سلطنتی هند (قرن7)

راجَستان

ایالتی در شمال غربی هند

راجستانی، زبان --> هندی، زبانها

راجو قتال

سید محمد یوسف حسینی دهلوی، صوفی و شاعر هندی و از مشایخ طریقت چشتیه در قرن هشتم

راجی کرمانی، بمانعلی --> حمله حیدری

راجی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران