جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ذوق دهلوی

شهرت شیخ محمد ابراهیم، شاعر اردو زبان (قرن13)

ذوقار، جنگ

نخستین جنگ تاثیرگذار میان اعراب و ایرانیان در دوره خسروپرویز ساسانی

ذونُواس

شاه یمن پیش از اسلام

ذوی القربی --> ذی القربی

ذی القربی

تعبیری قرآنی به معنای خویشاوند رحمی و نسبی

ذی اَمَر، غزوه

از غزوات پیامبر صلی الله و آله و سلم در سال سوم هجری

ذی قَرَد، غزوه

( یا ذوقَرَد، ذوقُرد، ذات قرد)، یکی از غزوه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

ذیحجه

دوازدهمین ماه سال در گاه شماری هجری قمری، ماه انجام دادن مناسک حج و یکی از ماههای حرام

ذیقعده

یازدهمین ماه سال در گاه شماری هجری قمری و یکی از ماههای حرام در این گاه شماری

ذیمقراطیس

(دموکریتوس)، فیلسوف یونانی قرن چهارم و پنجم پیش از میلاد