جستجوی

مدخل

تعداد70مدخل یافت شد

ذ

(ذال)،از همخوانها، یازدهمین حرف الفبای فارسی، نهمین حرف الفبای عربی، سیزدهمین حرف الفبای اردو، یازدهمین حرف الفبای ترکی عثمانی، نهمین حرف در ترتیب الفبای ابتثی و حرف بیست و پنجم از الفبای ابجدی است که آن را ذال معجمه یا ذال منقوطه نیز می نامند.

ذات --> ذات و ذاتی

ذات الجنب

(سینه پهلو)، ورم گرم و دردناک ناحیه سینه

ذات الحَلَق

از ابزارهای رصدی رایج در دوره اسلامی، برای تعیین طول و عرض دایرة البروجی اجرام آسمانی و نیز اندازه گیری فاصله زاویه ای بین آنها

ذات الرقاع --> استخاره

ذات الرقاع، غزوه

از غزوات پیامبراکرم (ص)

ذات الریه

التهاب بافت ریه بر اثر عوامل متنوعی چون باکتریها، قارچها، ویروسها و انگلها

ذات السلاسل

عنوان دو نبرد در صدر اسلام(قرن1)

ذات الشعبتین

از ابزارهای نجومی رایج در دوره اسلامی برای اندازه گیری فاصله سمت الرأسی اجرام سماوی، فاصله بین دو کوکب، اندازه اجسام(قطر ظاهری یا ارتفاع جسم) و فاصله بین دو جسم

ذات الصواری

(یا ذوالصواری)، نخستین نبرد دریایی مسلمانان و رومیان (قرن1)

ذات الکرسی --> [ ضمیمۀ دانشنامه ]

از صور فلکی نیمکره شمالی

ذات الهمّه --> ذوالهِمّه

ذات و ذاتی

دو اصطلاح در منطق و فلسفه

ذاتی

تخلص عوض چلبی شاعر دیوانی عثمانی (قرن10)

ذاتی، سلیمان

شاعر صوفی عثمانی (قرن12)