جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

دانش، حسین

شاعر و ادیب ایرانی و مدرس زبان و ادبیات فارسی در ترکیه

دانش، میرزا رضا خان --> ارفع الدوله، میرزا رضاخان

دانش، نشریه

عنوان پنج نشریه در دوره ی قاجار و پهلوی و نام دو نشریه ی ادواری چاپ شبه قاره 1) ایران 2) شبه قاره

دانشسرای عالی

نهادی عمومی و دولتی برای تربیت دبیران مدارس دوره متوسطه

دانشکده، مجله

از مجله های ادبی اواخر عهد قاجار، به مدیریت محمد تقی بهار در تهران

دانشگاه

نهاد آموزش عالی در دوره جدید 1) کلیات الف) مقدمه ب) مرور کلی بر تحولات و مقایسه ی الگوهای رشد در دانشگاههای جهان اسلام معاصر 2) ایران 3) آسیای میانه 4) قفقاز 5) ترکیه 6) جهان عرب 7) افریقای غیرعرب 8) شبه قاره ی هند و جنوب شرق آسیا

دانشگاه اسلامی علیگره

از مهمترین و قدیم ترین دانشگاههای اسلامی شبه قاره هند در شهر علیگره ، که تأسیس آن حاصل نهایی نهضت علیگره و تلاشهای سرسید احمد خان در این نهضت به شمار می رود.

دانشگاه آمریکایی بیروت

نخستین دانشگاه جدید و غیر سنتی در جهان عرب

دانشگاه تبریز

دومین دانشگاه ایران

دانشگاه تهران

نخستین دانشگاه در ایران - کتابخانه مرکزی ، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی

دانشگاه قاهره، کتابخانه

از کتابخانه های مصر که پس از کتابخانه اسکندریه، دارالکتب المصریه و معهد المخطوطات العربیه چهارمین کتابخانه مهم این کشور است.

دانشگاه لیدن، کتابخانه

یزرگترین کتابخانه دانشگاهی هلند با منابع مهم در مطالعات شرق شناسی

دانشگاه مطالعات عالی تونس --> دانشگاه

دانشمند بهادر

فرمانده مغول و از امرای غازان خان و اولجایتو (قرن8)

دانشمندِ حاجب

از گماشتگان معتمد و مسلمان چنگیز خان و جانشین او، در نیمه نخست قرن هفتم.