جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

داعی شیرازی

شهرت نظام الدین محمود بن حسن حسنی، عارف و شاعر سده نهم

داعی صغیر --> حسن بن قاسم‌ بن حسن

داعی کبیر --> حسن بن زید بن محمد

داعی، احمد بن ابراهیم

ادیب، شاعر و مترجم عثمانی (قرن8و9)

داغ

نشانی که با آهن تفته بر حیوان و گاه آدمی می زده اند.

داغ دهلوی

شاعر اردو زبان (قرن13)

داغستان

از جمهوریهای خود مختار فدراسیون روسیه

داکا

بخش، ناحیه و شهری (پایتخت) در بنگلادش - بخش داکا - شهر داکا - هنر و معماری

داکار

پایتخت و بزرگترین شهر سنگال

دال محمد چلبی

متخلص به آصفی، دولتمرد، نظامی و شاعر عثمانی در قرن دهم

دالز،‌ مایکل والترز

پژوهشگر صاحب نام در تاریخ پزشکی دوره اسلامی (قرن14)

دالغیچ احمدآغا

معمار و هنرمند صدف کار در دربار عثمانی (قرن 10و11)

دالماچیه

ناحیه‌ ای در سواحل دریای آدریاتیک که امروزه 11758 کیلومتر مربع از مساحت جمهوری کرواسی را تشکیل می دهد.

داماد ابراهیم پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن9و10)

داماد ابراهیم پاشا نِوشهرلی

(نوشهری) صدراعظم عثمانی در نیمه اول قرن دوازدهم