جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

دارالنَدوَه

محل گرد آمدن اشراف قریش در مکه (در عصر جاهلیت) برای مشورت و تصمیم گیری در باره مسایل مختلف

دارالهجرة --> دارالاسلام (1)

داران --> فَریدن

دارانی، ابوسلیمان --> ابوسلیمان دارانی، عبدالرحمان

دارچین

قطعات خشک شده یا پودر پوست درختانی از تیره برگ بو بویژه گونه دارچین با کاربردهای دارویی و ادویه ای

داردانل، تنگه

در ترکی چناق قلعه بوغازی، تنگه ای بین دریاهای مرمره و اژه

دارسی، امتیاز

نام مشهور قرارداد امتیاز شصت ساله اکتشاف و استخراج نفت و گاز ایران میان دولت ایران و سرمایه دار انگلیسی، ویلیام ناکس دارسی (قرن13)

دارسی، جوزف

افسرانگلیسی مامور تربیت بخشی از سپاه ایران، فرمانده توپخانه سپاه و سرپرست دومین هیئت دانشجویان ایرانی در سفر به انگلستان در دوره عباس میرزا

دارفور

اقلیمی در شمال غرب سودان - بحران دارفور

دارقُطنی، ابوالحسن علی بن عمر

محدث مشهور شافعی و صاحب سنن و از منتقدان برخی اسناد صحیحین (قرن4)

دارم بن قبیصه

راوی امامی (قرن3)

دارمستتر، ژام

ایران شناس نامی فرانسوی و از پیشگامان مطالعات اوستایی و فارسی (قرن13)

دارمی، عبدالله بن عبدالرحمان

کنیه اش ابومحمد،محدّث و صاحب مسند (قرن3)

دارِمی، عثمان بن سعید

محدّث، متکلم و فقیه اهل سنت (قرن3)

دارو/ داروسازی

مواد فراوری شده یا نشده، شامل گیاهان و کانی ها و اجزای حیوانی، که در درمان بیماریها به کار می رفته است. 1. واژگان 2. کلیات 3. داروها: انواع، ویژگی ها و قواعد استفاده 4. آثار 5. داروسازی جدید در ایران