جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

خانات کریمه

خاندان تاتار تبار حاکم بر کریمه (قرن9تا12)

خانان ترکستان --> ایلک خانیان

خانبالق/ خانبالیغ --> چین، مسلمانان

خانجیچ، محمد

از علمای اسلامی [بوسنیایی] در دوره معاصر (قرن14)

خاندیش

ناحیه ای قدیمی در مغرب هندوستان

خاندیش، ملوک --> فاروقیان

خانفو

(کانتون)، نام عربی مهمترین بندر چین در قرون سوم و چهارم و مرکز تجارت دریایی با آسیای غربی

خانقاه

نهادی متعلق به صوفیان با کاربردهای گوناگون تجمع، اقامت، مراسم آئینی و عبادت و آموزش صوفیان و نیز مهمانپذیری رایگان - واژگان، تاریخ و معماری - نظام و آداب

خانقین

قضا (شهرستان) و شهری در لوای (استان) دیاله در مشرق عراق

خانلرمیرزا

ملقب به احتشام الدوله، از حاکمان دوره قاجار و پسر عباس میرزا نایب السلطنه (قرن13)

خانلری، پرویز

از رجال برجسته ادبی ایران(قرن14)

خانم

(خانیم/خانوم)، واژه ای احترام آمیز برای همسران و دختران شاهان و شاهزادگان که بعدها برای همه زنان به کار رفته است.

خانه

بنایی برای سکونت و زندگی یک یا چندنفره به ویژه اعضای یک خانواده. 1. مباحث نظری الف)واژگان ب)جنبه های دینی و فرهنگی 2. خانه در کشورهای مسلمان الف)ایران ب)غرب آسیا 1-عراق 2- عربستان و یمن 3- کشورهای خلیج فارس امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت 4-شامات

خانه خدا

فیلمی مستند از مراسم حج که زمینه ساز جذب مخاطبان جدیدی برای سینمای ایران شد.

خانه کارگر --> کارگری، تشکل