جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

خانِ آرزو

شهرت سراج الدین علی خان اکبر آبادی گوالیاری، ادیب، نویسنده، ناقد ادبی و شاعر فارسی گوی هندی (قرن12)

خان السلطان

کاروان سرایی در فلسطین از دوره مملوکان برجی مصر (قرن 8)

خان الوزیر --> بازار؛حلب

خان جهان لودی

سردار جهانگیر بابری (قرن11)

خانِ جهان مقبول

وزیر فیروز شاه تغلقی (قرن8)

خان خانان، عبدالرحیم

(نیز معروف به میرزاخان)، دولتمرد و شاعر فارسی گوی شبه قاره هند(قرن10و11)

خان خیوه

شهرت ابوالغازی محمد امین خان از سلسله ایناق، یکی از سلسله‌های خانات خیوه(قرن13)

خان زاده بیگم

همسر جهانگیر و میرانشاه، شاهزادگان تیموری(گورکانی) (قرن9)

خان لَنجان --> خولَنجان (1)

خانات تالش

خاندانی حکومتگر در لنکران از 1160تا 1339 (قرن 12-14)

خانات چَغتای

بازماندگان چغتای که در قلمرو او بر قسمتی از ماوراءالنهر امارت کردند(قرن7)

خانات خوقند

از خان نشینان ازبک در فرغانه و مشرق ماوراءالنهر (قرن12-13)

خانات خیوه

از خان نشینان ازبک در ماوراء النهر و خوارزم (قرن10-14)

خانات قازان

خانات منشعب شده از اردوی زرین (قرن9)

خانات قاسم --> خانات قازان