جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

خاقانی، آل

خاندان علمی شیعی در عراق و ایران (قرن 12-15)

خاقانی، محمد بیگ

از شعرای دیوانی عثمانی (قرن10و11)

خاقانیان --> شروانشاهان

خاکدان، ولی الله

از نخستین و پرکارترین صحنه آراهای تئاتر و سینمای ایران و مشهورترین آنها از دهه 1320 تا 1340ش (قرن14)

خاکسار

از مهمترین نهضتهای سیاسی و اجتماعی شبه قاره هند در دوران استعمار انگلستان که با هدف استقلال هندوستان از سلطه بریتانیا، احیای دوران عظمت و قدرت مسلمانان شبه قاره و بهبوداساسی وضع توده‌های مردم از سوی عنایت الله خان مشرقی در شهر لاهور بنیان گذاشته شد (قرن14

خاکساریه

فرقه ای از درویشان شیعی مذهب ایرانی - فرقه عجم

خاکسپاری

در قبر نهادن میّت و دفن او پس از غسل دادن، تکفین و خواندن نماز میت، مطابق با احکام و آداب شرعی

خاکی شیرازی

عارف سلسله چشتیه(قرن13)

خال

عارضه ای پوستی که اهمیت آن بیشتر در علم فراست/قیافه شناسی بوده است.

خال کوبی

ایجاد نقشهای ماندگار بر بدن انسان از طریق وارد کردن مواد رنگی در زیر پوست

خال، یوسف

شاعر، مترجم، روزنامه نگار و ناقد ادبی معاصر عرب (قرن14)

خالد الکاتب

شاعر و کاتب (قرن3)

خالد بن ابی اسماعیل کوفی

راوی امامی (قرن3)

خالد بن ابی کریمه

راوی امامی (قرن2)

خالد بن جریر بجلی

راوی و محدث شیعی و از اصحاب امام صادق (ع) (قرن 2)