جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

خاتون، آل

خاندانی از عالمان شیعی جبل عامل لبنان (قرن11)

خاتونی، ابوطاهر

شاعر فارسی سرای و دبیر دیوان سلجوقیان (قرن5و6)

خادم

فردی که در قصر خلفا و پادشاهان یا در منزل اشراف و بزرگان و مردم عادی، به انجام کارهای شخصی آنان، اشتغال داشت.

خادم الحرمین

از القاب رسمی برخی از سلاطین مملوک مصر و نیز پادشاهان عثمانی به معنای خدمتگزار و نگهبان دو شهر مکه و مدینه

خادم سلیمان پاشا --> سلیمان پاشا خادم

خادمی ، حسین

فقیه امامی(قرن14)

خاران --> بلوچ و بلوچستان

خارپشت

امروزه نام پستاندارانی کوچک و خاردار از خانواده خارپشتان که در منابع قدیم در برگیرنده دو خانواده از پستانداران یعنی خارپشتان و تشیها، و یک خانواده از ماهیها به نام خارپشت ماهیان بوده است.

خارج/ خارگ --> خارک

خارجة بن حُذافة

از شجاعان عرب و از مسلمانان صدر اسلام (قرن1)

خارجة بن زید

یکی از هفت فقیه نامدار مدینه (فقهای سبعه)، از تابعین (قرن1)

خارجه/ خارگه --> واحات الخارجه

خارشُتر --> ترنجبین

خارصینی --> آهنِ چینی

خارطوم --> خَرطوم