جستجوی

مدخل

تعداد675مدخل یافت شد

حامد افندی

فقیه و شیخ الاسلام حنفی (قرن10)

حامد بن عباس

از کارگزاران خلفای عباسی و وزیر المقتدر بالله (قرن3و4)

حامد بیسارانی

ملقب به کاتب الاسرار، عارف و فقیه شافعی و شاعر کرد (قرن13)

حامدی

نسبت سه داعی مطلق در میان اسماعیلیان طیبی یمن - ابراهیم بن حسین بن ابی سعود بن ابی یعقوب - حاتم - علی بن حاتم

حامدی اصفهانی

از شاعران فارسیگوی دربار سلطان محمد فاتح در دوره دوم سلطنت وی (قرن9)

حامِض، ابوموسی سلیمان بن محمد

زبانشناس و نحوی بغدادی (قرن3و4)

حامل رأس الغول --> بَرساوُش

حامی آمِدی، احمد

شاعر دیوانی عثمانی (قرن12)

حامیم بن مَنّ الله

ملقب به مُفتَری، بربر مدعی نبوت (قرن4)

حاوی، خلیل

شاعر و ناقد ادبی لبنانی مسیحی، از پیش گامان شعر معاصر عرب (قرن14)

حائرحسینی

مقبره امام حسین (ع) و منطقه پیرامون آن

حائری، ابوعلی

عالم رجالی و فقیه امامی (قرن12و13)

حائری، زین العابدین --> مازندرانی، زین العابدین

حائری، عبدالهادی

مورخ معاصر ایرانی (قرن14)

حائری زاده، سید ابوالحسن

نماینده مجلس شورای ملی و از فعالان سیاسی