جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

حامد بن عباس

از کارگزاران خلفای عباسی و وزیر المقتدر بالله (قرن3و4)

حامد بیسارانی

ملقب به کاتب الاسرار، عارف و فقیه شافعی و شاعر کرد (قرن13)

حامد، عبدالحق --> عبدالحق حامد ترخان

حامدی

نسبت سه داعی مطلق در میان اسماعیلیان طیبی یمن - ابراهیم بن حسین بن ابی سعود بن ابی یعقوب - حاتم - علی بن حاتم

حامدی اصفهانی

از شاعران فارسیگوی دربار سلطان محمد فاتح در دوره دوم سلطنت وی (قرن9)

حامِض، ابوموسی سلیمان بن محمد

زبانشناس و نحوی بغدادی (قرن3و4)

حامل رأس الغول --> بَرساوُش

حامی آمِدی، احمد

شاعر دیوانی عثمانی (قرن12)

حامیم بن مَنّ الله

ملقب به مُفتَری، بربر مدعی نبوت (قرن4)

حاوی، خلیل

شاعر و ناقد ادبی لبنانی مسیحی، از پیش گامان شعر معاصر عرب (قرن14)

حائرحسینی

مقبره امام حسین (ع) و منطقه پیرامون آن

حائری زاده، سید ابوالحسن

نماینده مجلس شورای ملی و از فعالان سیاسی

حائری قزوینی، حسن بن محمد باقر

فقیه و متکلم امامی (قرن14)

حائری مازندرانی، محمد صالح

متبحر در فلسفه مشاء، فقه و اصول و کلام و تفسیر و شعر و ادب (قرن14)

حائری یزدی، عبدالکریم

از مراجع تقلید شیعه و بنیان گذار حوزه علمیه قم (قرن13و14)