جستجوی

مدخل

تعداد675مدخل یافت شد

حافظ الدروبی

از پیشگامان نقاشی مدرن در عراق (قرن14و15)

حافظ برخوردار

فقیه حنفی، نویسنده و شاعر پنجابی زبان در شبه قاره هند (قرن11)

حافظ تَنیش

مورّخ دربار عبدالله خان شیبانی و شاعر (قرن10)

حافظ خوارزمی --> چَغَتایی، زبان و ادبیات

حافظ دراز، محمد احسن پیشاوری

محدث، فقیه و واعظ شبه قاره (قرن13)

حافظ رحمت خان

معروف به حافظ الملک، سردار پتهانها، نواب افغانهای روهیله و حاکم کتهیر/کتیهر، و حافظ قرآن (قرن12)

حافظ عثمان

خوشنویس نامی ترک (قرن11و12)

حافظ عراقی، عبدالرحیم بن حسین

محدّث و فقیه شافعی (قرن8)

حافظ لدین الله

لقب عبدالمجیدبن محمد بن مستنصر، کنیه‌اش ابوالمیمون، یازدهمین خلیفه فاطمی (قرن5و6)

حافظه

از قوای باطنی نفس برای حفظ معانی جزئی

حافظی حضور

رهبر جنبش خلافت (خلافت آندولان) بنگلادش و یکی از بزرگترین علمای دینی این کشور (قرن14)

حاکم (1)

اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول به معانی گوناگون

حاکم (2)

از القاب محدثان

حاکم، جامع

مسجد جامعی از دوره فاطمیان در قاهره

حاکم بامرالله، ابوعلی منصور

ششمین امام و خلیفه فاطمی (قرن4)