جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

حافظ برخوردار

فقیه حنفی، نویسنده و شاعر پنجابی زبان در شبه قاره هند (قرن11)

حافظ تَنیش

مورّخ دربار عبدالله خان شیبانی و شاعر (قرن10)

حافظ خوارزمی --> چَغَتایی، زبان و ادبیات

حافظ دراز، محمد احسن پیشاوری

محدث، فقیه و واعظ شبه قاره (قرن13)

حافظ رحمت خان

معروف به حافظ الملک، سردار پتهانها، نواب افغانهای روهیله و حاکم کتهیر/کتیهر، و حافظ قرآن (قرن12)

حافظ عثمان

خوشنویس نامی ترک (قرن11و12)

حافظ عراقی، عبدالرحیم بن حسین

محدّث و فقیه شافعی (قرن8)

حافظ لدین الله

لقب عبدالمجیدبن محمد بن مستنصر، کنیه‌اش ابوالمیمون، یازدهمین خلیفه فاطمی (قرن5و6)

حافظ، شمس الدین محمد

بزرگترین غزل سرای زبان فارسی و یکی از بزرگ ترین شاعران جهان (قرن8) - زندگی و احوال شخصی - شعر و فکر - حافظ و عرفان - منتقدان و مخالفان حافظ - تفأل به دیوان حافظ - حافظیّه

حافظه

از قوای باطنی نفس برای حفظ معانی جزئی

حافظی حضور

رهبر جنبش خلافت (خلافت آندولان) بنگلادش و یکی از بزرگترین علمای دینی این کشور (قرن14)

حاکم (1)

اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول به معانی گوناگون

حاکم (2)

از القاب محدثان

حاکم بامرالله، ابوعلی منصور

ششمین امام و خلیفه فاطمی (قرن4)

حاکم جِشُمی، ابوسعد محسن بن محمد بَروقَنی

عالم و متکلم زیدی (قرن5)