جستجوی

مدخل

تعداد675مدخل یافت شد

حارِم

منطقه، شهر و قلعه ای در شمال سوریه

حازم بن محمد قرطاجَنّی

ادیب، شاعر، نحوی، عروضی و منتقد ناموراندلسی و مؤلف اولین کتاب کامل نقد ادبی در زبان عربی (قرن7)

حازمی، حسن بن خالد

فقیه، ادیب و صاحب منصب در منطقه یمن (قرن12و13)

حازمی همدانی، ابوبکر محمد بن موسی

ملقب به زین الدین، محدث و حافظ و نسب شناس ایرانی (قرن6)

حاسِک

شهری ساحلی در جنوب عمان در ساحل خلیج خوریان-موریان

حاسّه --> حِسّ / حواس

حاشِد و بَکیل

اتحادیه بزرگ دو قبیله از احفاد سبأ از اولاد همْدان در یمن شمالی، که هویت و سرزمین خود را با اندکی تغییر در طول دو هزار سال حفظ کرده است.

حاشیه نویسی

از سنتهای نوشتاری مسلمانان، به معنای نوشتن نکاتی در کناره های (هوامش) یک متن برای توضیح یا نقد آن و نیز تألیف آثاری مستقل با همین هدف

حافظ

از القاب محدثان و از الفاظ جرح و تعدیل در علم رجال

حافظ، شمس الدین محمد

بزرگترین غزل سرای زبان فارسی و یکی از بزرگ ترین شاعران جهان (قرن8) - زندگی و احوال شخصی - شعر و فکر - حافظ و عرفان - منتقدان و مخالفان حافظ - تفأل به دیوان حافظ - حافظیّه

حافظ ابراهیم

شاعر نوکلاسیک مصری (قرن13و14)

حافظِ ابرو

مورّخ و جغرافیانویس ایرانی (قرن8و9)

حافظ احمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن10و11)

حافظ اسد

رئیس جمهور سوریه (قرن14و15)

حافظ اصفهانی --> محمد حافظ اصفهانی