جستجوی

مدخل

تعداد675مدخل یافت شد

حیدریان، علی محمد

نقاش ایرانی (قرن14)

حیدری - نعمتی

نام دو دسته رقیب که در عهد صفوی و قاجار در بیشتر شهرهای ایران منازعات مستمر و شدید داشتند.

حیدریّه

دو فرقه از قلندریه، یکی منسوب به قطب الدین حیدر زاوه ای(قرن 7)، و دیگری منسوب به میرقطب الدین حیدر تونی( قرن 9)

حیرت

اصطلاحی در عرفان اسلامی به معنای حالت عجز و ناتوانی از ادراک حصولی-معرفتی حقیقت که ممکن است خود حاصل ادراک حضوری-وجودی آن باشد.

حیرت، ابوالحسن میرزا --> شیخ الرئیس قاجار، ابوالحسن میرزا

حیرت بخارایی، محمد صدیق

شاعر تاجیک (قرن14)

حیره

شهر باستانی در عراق، که در نزدیکی شهر باستانی بابل و شهر کوفه در جنوب آن تأسیس شد. 1- جغرافیا و تاریخ 2- اوضاع فرهنگی و اجتماعی

حیری، ابو عبدالرحمان اسماعیل بن احمد

مقری، مفسر، محدث و فقیه شافعی (قرن4و5)

حیری، ابوعثمان --> ابوعثمان حیری

حیض --> دِماء ثلاثه

حیل، علم

از علوم کاربردی رایج در دوره اسلامی که با طراحی، ساخت، کارکرد و کاربرد ابزارها و دستگاههای گوناگون مکانیکی سر و کار داشت.

حیمی، احمد بن محمد

ملقب به شهاب الدین، ادیب، شاعر، خطیب، فقیه و قاضی یمنی ( قرن12)

حیوان

واژه ای عربی که بر هر گونه ذی روح اطلاق می شود و انسان را نیز، که او را حیوان ناطق می خوانند، در بر می گیرد.

حیّه --> حوّا و حیّه

حییم، سلیمان

مؤلف نخستین لغتنامه های جامع دو زبانه در ایران (قرن13و14)