جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

حیدری، بلند

از پیشگامان شعر آزاد عرب (قرن14)

حیدریان، علی محمد

نقاش ایرانی (قرن14)

حیدریّه

دو فرقه از قلندریه، یکی منسوب به قطب الدین حیدر زاوه ای(قرن 7)، و دیگری منسوب به میرقطب الدین حیدر تونی( قرن 9)

حیرت

اصطلاحی در عرفان اسلامی به معنای حالت عجز و ناتوانی از ادراک حصولی-معرفتی حقیقت که ممکن است خود حاصل ادراک حضوری-وجودی آن باشد.

حیرت بخارایی، محمد صدیق

شاعر تاجیک (قرن14)

حیرت، ابوالحسن میرزا --> شیخ الرئیس قاجار، ابوالحسن میرزا

حیره

شهر باستانی در عراق، که در نزدیکی شهر باستانی بابل و شهر کوفه در جنوب آن تأسیس شد. 1- جغرافیا و تاریخ 2- اوضاع فرهنگی و اجتماعی

حیری، ابو عبدالرحمان اسماعیل بن احمد

مقری، مفسر، محدث و فقیه شافعی (قرن4و5)

حیری، ابوعثمان --> ابوعثمان حیری

حیض --> دِماء ثلاثه

حیل، علم

از علوم کاربردی رایج در دوره اسلامی که با طراحی، ساخت، کارکرد و کاربرد ابزارها و دستگاههای گوناگون مکانیکی سر و کار داشت.

حیمی، احمد بن محمد

ملقب به شهاب الدین، ادیب، شاعر، خطیب، فقیه و قاضی یمنی ( قرن12)

حیّه --> حوّا و حیّه

حیوان

واژه ای عربی که بر هر گونه ذی روح اطلاق می شود و انسان را نیز، که او را حیوان ناطق می خوانند، در بر می گیرد.

حییم، سلیمان

مؤلف نخستین لغتنامه های جامع دو زبانه در ایران (قرن13و14)