جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

حاج میرزا حبیب خراسانی --> حبیب خراسانی

حاجب

صاحب منصبی درباری و نظامی، دربان و مسئول هماهنگ کردن و سامان دادن به بارها و ملاقاتهای فرمانروایان با کارگزاران حکومتی و مردم

حاجب الدوله

لقب دو تن از رجال مشهور قاجار(قرن 13) - حاجی علی خان حاجب الدوله( - مصطفی خان حاجب الدوله

حاجب شیرازی، میرزا حیدرعلی

شاعر ، صوفی و هنرمند ایرانی (قرن13و14)

حاجت شیرازی --> حاجب شیرازی، میرزا حیدرعلی

حاجِری، عیسی بن سنجر

شاعر (قرن7)

حاجی آباد (1)

شهرستان و شهری در استان هرمزگان در جنوب ایران

حاجی آباد (2) --> زرین دشت؛آباده

حاجی ابراهیم کلانتر

ملقب به اعتماد الدوله، کلانتر فارس، وزیر لطفعلی خان زند و صدر اعظم آقا محمد خان قاجار و فتحعلیشاه قاجار (قرن12و13)

حاجی آخوند --> آیتی یزدی، عبدالحسین

حاجی اشرفی، محمد بن محمد مهدی مازندرانی بارفروشی

مشهور به حجت اشرفی و ملقب به حجة الاسلام، فقیه شیعی (قرن13و14)

حاجی بابای اصفهانی

حکایتی انتقادی و هجو آلود از اوضاع ایران در عصر فتحعلی شاه قاجار نوشته جیمز موریه انگلیسی و ترجمه میرزا حبیب اصفهانی(قرن13)

حاجی بیگ --> رضوان بگوویچ

حاجی بیگف، عُزَیر

موسیقی دان، روزنامه نگار و نمایشنامه نویس آذربایجانی (قرن14)

حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله

مورخ، ادیب، زندگی نامه نویس، جغرافیا نگار و کتاب شناس عثمانی (قرن11)