جستجوی

مدخل

تعداد675مدخل یافت شد

ح

از صامتها، هشتمین حرف از حروف الفبای فارسی، ششمین حرف از الفبای عربی،و هشتمین حرف از حروف ابجد که در حساب جمل معادل عدد هشت است.

حابس بن سعد طائی

صحابی و از بزرگان قبیله طی

حاتم اصّم

زاهد، محدث حنفی مذهب و صوفی مشهور در خراسان (قرن3)

حاتم بن هَرثَمه

از سرداران عباسیان در روزگار هارون و پسرانش امین و مأمون (قرن3)

حاتم بیگ اردوبادی

وزیراعظم شاه عباس اول صفوی (قرن10و11)

حاتِم طائی

شاعر دوره جاهلی عرب و مظهر بخشندگی

حاتمی، علی

کارگردان، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس معاصر ایرانی (قرن14و 15)

حاتمی، محمد بن حسن

شاعر، کاتب، نقاد و لغوی بغدادی (قرن4)

حاج آقا محمد ایرانی مجرد

معروف به حاج آقا محمد،از متخصصان موسیقی دستگاهی ایران (قرن14)

حاج آقا نورالله اصفهانی -->

حاجب

صاحب منصبی درباری و نظامی، دربان و مسئول هماهنگ کردن و سامان دادن به بارها و ملاقاتهای فرمانروایان با کارگزاران حکومتی و مردم

حاجب الدوله

لقب دو تن از رجال مشهور قاجار(قرن 13) - حاجی علی خان حاجب الدوله( - مصطفی خان حاجب الدوله

حاجب شیرازی، میرزا حیدرعلی

شاعر ، صوفی و هنرمند ایرانی (قرن13و14)

حاج بُلَه، امین الدین ابوالقاسم

صوفی، فقیه، اصولی و مفسر ایرانی (قرن7و8)

حاجت شیرازی --> حاجب شیرازی، میرزا حیدرعلی