جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ح

از صامتها، هشتمین حرف از حروف الفبای فارسی، ششمین حرف از الفبای عربی،و هشتمین حرف از حروف ابجد که در حساب جمل معادل عدد هشت است.

حابس بن سعد طائی

صحابی و از بزرگان قبیله طی

حاتم اصّم

زاهد، محدث حنفی مذهب و صوفی مشهور در خراسان (قرن3)

حاتم بن هَرثَمه

از سرداران عباسیان در روزگار هارون و پسرانش امین و مأمون (قرن3)

حاتم بیگ اردوبادی

وزیراعظم شاه عباس اول صفوی (قرن10و11)

حاتِم طائی

شاعر دوره جاهلی عرب و مظهر بخشندگی

حاتمی، علی

کارگردان، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس معاصر ایرانی (قرن14و 15)

حاتمی، محمد بن حسن

شاعر، کاتب، نقاد و لغوی بغدادی (قرن4)

حاج آقا محمد ایرانی مجرد

معروف به حاج آقا محمد،از متخصصان موسیقی دستگاهی ایران (قرن14)

حاج آقا نورالله اصفهانی -->

حاج بُلَه، امین الدین ابوالقاسم

صوفی، فقیه، اصولی و مفسر ایرانی (قرن7و8)

حاج سیّاح، میرزا محمد علی محلاتی

نویسنده سفرنامه و خاطرات و از روشنفکران دوره قاجار(قرن13و14)

حاج قربان سلیمانی --> سلیمانی، حاج قربان

حاج ملا علی کنی

فقیه و عالم بزرگ امامی (قرن13و 14)

حاج ملاهادی سبزواری --> سبزواری، حاج ملاهادی