جستجوی

مدخل

تعداد718مدخل یافت شد

جاندار

از مناصب نظامی و مأمور حفظ جان امیران و خلفا

جانفدا خاتون --> مراد سوم

جانَکی

منطقه و طایفه ای در استان خوزستان

جانماز --> سجاده

جان محمد قادری --> قادریّه

جان محمد لاهوری --> لاهوری، جان محمد

جانور/ جانور شناسی

- بحثهای واژگانی و ادبیات - جانورشناسی در میان مسلمانان - جانوران ایران - جانوران سرزمینهای اسلامی

جانیان

سلسله ای حاکم در بخارا (قرن11)

جانی بیگ، محمود --> اردوی زرین

جانیکلی حاجی علی پاشا

سرعسکر عثمانی و مؤسس خاندان حکومتی دره بیگ (قرن12)

جاودان نامه --> فضل الله حروفی؛بابا افضل، افضل الدین محمد

جاودانیه --> خُرّمدینان

جاوَرس --> اَرزَن (1)

جاوشیر --> گاوشیر

جاولیه، مدرسه

از مدارس دوره ممالیک بحری در شهر قدس