جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

جانبیردی غزالی --> سلیمان قانونی

جانجانان، میرزا مظهر --> مظهر جانجانان

جاندار

از مناصب نظامی و مأمور حفظ جان امیران و خلفا

جانفدا خاتون --> مراد سوم

جانَکی

منطقه و طایفه ای در استان خوزستان

جانماز --> سجاده

جانور/ جانور شناسی

- بحثهای واژگانی و ادبیات - جانورشناسی در میان مسلمانان - جانوران ایران - جانوران سرزمینهای اسلامی

جانی بیگ، محمود --> اردوی زرین

جانیان

سلسله ای حاکم در بخارا (قرن11)

جانیکلی حاجی علی پاشا

سرعسکر عثمانی و مؤسس خاندان حکومتی دره بیگ (قرن12)

جاهدی احمد افندی

صوفی و شاعر، بنیانگذار شاخه جاهدیه از طریقت خلوتی-عشاقی (قرن10و11)

جاهدیّه --> جاهدی احمد افندی

جاهلیت

دوره فرهنگی و تمدنی پیش از ظهور اسلام در عربستان

جاهی صفوی، ابراهیم میرزا

دولتمرد و شاعر عهد صفوی، پسر بهرام میرزا (قرن 10و11)

جاودان نامه --> فضل الله حروفی؛بابا افضل، افضل الدین محمد