جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

جامع، مسجد

پرستشگاه باشکوه مسلمانان که معمولاً در بخشهای اصلی شهرها بنا می شود و مرکز اجتماع مردم در آیینهای عبادی بویژه نماز جمعه و گردهماییهای سیاسی، اجتمایی و تعلیمی است.

جامعة الدول العربیه --> اتحادیه عرب

جامعة العثمانیه --> عثمانیه، دانشگاه

جامعه --> جَفر و جامعه

جامعه اسلامی امریکای شمالی

فراگیرترین سازمان اسلامی در آمریکای شمالی که در 1981 با هدف گسترش فعالیتهای اسلامی ایجاد شد.

جامعه اسلامی مهندسین

تشکل عقیدتی، سیاسی، علمی و فنی جمعی از مهندسان با مشی اصولگرایی اسلامی

جامعه تعلیمات اسلامی

سازمان آموزشی، غیردولتی و غیرانتفاعی با هدف ترویج تعلیم و تربیت اسلامی بر پایه روشهای نوین آموزشی

جامعه روحانیت مبارز

از مهمترین تشکلهای روحانیان فعال در امور سیاسی ایران از سال 1356ش. تاکنون

جامعه سیفیه --> سیفیه، بنیاد

جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم

نهادی علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی،با هدف اصلاح و برنامه ریزی برای فعالیتهای حوزه علمیه

جامعه مدنی

مجموعه ای از نهادها، انجمنها و تشکلهای اجتماعی مستقل از دولت و قدرت سیاسی، که در صورت بندی قدرت سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند. - مباحث کلی - بحث جامعه مدنی در جهان اسلام - جهان عرب

جامعه مسلمانان سراسر هند

سازمانی سیاسی در هند بریتانیا و رهبر اصلی جنبش ایجاد پاکستان

جامعه، زیارت

عنوان شماری از زیارتهای مأثور

جامعی، خاندان --> ابی جامع، آل

جامعی، عبداللطیف بن علی --> ابی جامع، آل