جستجوی

مدخل

تعداد718مدخل یافت شد

جامع الرواة

کتابی رجالی به عربی از محمد بن علی اردبیلی، عالم عصر صفوی (قرن11و12)

جامع السعادات

کتابی در اخلاق از ملا مهدی نراقی (قرن12و13)

جامع العلوم --> کتاب ستّینی

جامع العلوم، علی بن حسین

ادیب، نحوی و مفسّر (قرن6)

جامع المعانی

برگزیده آثار منظوم و منثور ترکی و فارسی شاعران و نویسندگان قرنهای ششم تا دهم.

جامع النظائر

مجموعه شعری مشتمل بر نمونه های اشعار بعضی از شعرای سده های هفتم تا دهم آناطولی (قرن10)

جامع اموی --> دمشق

جامع بهادرخانی --> جونپوری، غلامحسین

جامعة الدول العربیه --> اتحادیه عرب

جامعة العثمانیه --> عثمانیه، دانشگاه

جامع حدیث

گونه ای مجموعه حدیثی

جامع عباسی

اولین رساله عملیه به فارسی بر پایه فقه امامی، تألیف شیخ بهائی (قرن10و11)

جامع کبیر

مسجد جامع شهر سامرا که در دوره متوکل عباسی ساخته شد (قرن3)

جامع کبیر، کتابخانه

مجموعه ای شامل سه کتابخانه واقع در مسجد جامع شهر صنعا

جامع مفیدی

کتابی در تاریخ و جغرافیای یزد، تألیف محمد مفید مستوفی (قرن11)