جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

جام جهان نما (1) --> دشتکی، غیاث الدین منصور

جام جهان نما (2) --> جمشید؛جام (2)؛کیخسرو (1)

جام جهان نمای --> بهمنیار بن مرزبان

جام گیتی نما (1) --> میبدی، قاضی میرحسین

جام گیتی نما (2) --> طوسی، خواجه نصیرالدین

جاماسب حکیم

نام دانشمند نیمه افسانه ای ایران پیش از اسلام

جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة

کتابی جامع شامل احادیث فقهی به عربی، اثر اسماعیل معزّی ملایری که با پیشنهاد و نظارت حاج آقا حسین بروجردی تألیف شد.

جامع آدمیت

از انجمن های شبه ماسونی ایران درعصر مشروطیت به رهبری عباسقلی خان قزوینی مشهور به آدمیت (13و 14)

جامع الاسرار و منبع الانوار

کتابی در عرفان به عربی، تألیف سید حیدر آملی (قرن8)

جامع الاصول من احادیث الرسول

کتابی در حدیث از ابن اثیر (قرن6)

جامع الالحان

از کتابهای مهم فارسی درباره موسیقی، نوشته عبدالقادر غیبی مراغی (قرن8و9)

جامع البیان عن تاویل آی القرآن --> تفسیر طبری

جامع البیان فی تفسیرالقرآن --> ایجی، معین الدین

جامع التمثیل

کتابی درباره تمثیلها و حکایتها به فارسی از محمد علی حبله رودی (قرن11)

جامع التواریخ

کتابی مشهور در تاریخ مغول به فارسی تألیف خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی (قرن7و8)