جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

جاودانیه --> خُرّمدینان

جاوَرس --> اَرزَن (1)

جاوشیر --> گاوشیر

جاولیه، مدرسه

از مدارس دوره ممالیک بحری در شهر قدس

جاوه

پرجمعیت ترین جزیره جهان و مهم ترین جزیره کشور اندونزی

جاوه ای، زبان

از خانواده زبانهای آسیا و اقیانوسیه که در جاوه به آن سخن می گویند.

جاوید، احمد

از وقایع نگاران عثمانی در آستانه برقراری نظام جدید از سوی سلطان سلیم سوم (قرن12و13)

جاوید، حسین

شاعر و نمایشنامه نویس آذربایجانی (قرن14)

جاوید، سلام الله

از فعالان جنبش چپ ایران، وزیر کشور و استاندار آذربایجان در دوره حکومت جعفر پیشه وری، و مولف آثاری در زمینه پزشکی و بهداشت، آموزش زبان ترکی و فرهنگ مردم آذربایجان (قرن 13و 4)

جاوید، محمد

سیاستمدار، اقتصاددان و عضو حزب اتحاد و ترقی (قرن13و14)

جاویدان خرد

کتابی در حکمت عملی، تألیف ابوعلی مسکویه (قرن5)

جاویدان خرد، مجله --> انجمن حکمت و فلسفه ایران

جاویدنامه --> اقبال لاهوری، محمد

جایز --> جواز (1)

جایزان

بخش و شهری در شهرستان امیدیه در استان خوزستان