جستجوی

مدخل

تعداد75مدخل یافت شد

ثلج چینی --> نمک چینی

ثمامة بن اَشرَس نمیری

متکلم معتزلی (قرن2و3)

ثمره

رساله کوچکی شامل حدود یکصد جمله کوتاه درباره احکام نجوم و تأثیر آن در شئون گوناگون زندگی، منتسب به بطلمیوس که مترجمان دوره اسلامی در جریان نهضت ترجمه آن را از یونانی به عربی ترجمه کردند.

ثمود

از اقوام باستانی شمال غربی شبه جزیره عربستان که بر اساس آیات قرآن کریم به سبب انکار قیامت و نافرمانی دچار عذاب الاهی شدند. - در منابع تاریخی - در قرآن

ثمودی

اصطلاح بی مسمّای امروزی برای همه انواع خطوط کتیبه های باستانی شمال عربستان

ثناءالله پانی پتی --> پانی پتی، ثناءالله

ثنایی فراهانی، میرزا عیسی --> قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی

ثنایی مشهدی، خواجه حسین

قصیده سرای ایرانی (قرن10)

ثنویت

اعتقاد به وجود دو خالق و مدبر در عالم

ثنی، وقعه --> مذار، جنگ

ثواب و عقاب

دو واژه قرآنی و کلامی به معنای پاداش کار نیک و کیفر کار بد - قرآن و تفسیر - حدیث - کلام- فلسفه و عرفان

ثور(1)

کوهی مشهور در مکه

ثور(2)

از قدیمترین و معروفترین و شاید نخستین صورتهای فلکی و دومین برج از برجهای دوازدهگانه منطقه البروج

ثور بن یزید کلاعی

محدث (قرن1و2)

ثوَیْنی بن سعید

سلطان عمان از آل بوسعید (قرن13)