جستجوی

مدخل

تعداد75مدخل یافت شد

ثقة الاسلام تبریزی، میرزا علی

عالم دینی و نویسنده و مبارز مشروطه خواه آذربایجانی (قرن14)

ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد

محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر اثر شیعه امامی (قرن3)

ثقفی، ابومِحجَن عبدالله بن حبیب

شاعر و جنگجوی مخضرم

ثقفی، خلیل

پزشک، نویسنده و مترجم معاصر و یکی از نخستین دانش آموختگان رشته پزشکی جدید در ایران (قرن13و14)

ثقفی، عبدالواحد بن احمد

محدّث، قاضی و فقیه حنفی (قرن5و6)

ثقفی، محمد بن اسحاق نیشابوری --> ابن خُزیمه، محمد بن اسحاق

ثقفی، محمد بن عبدالوهاب

محدّث، فقیه شافعی، متکلم و عارف نیشابوری (قرن3و4)

ثقفی، محمد بن قاسم

سردار اموی، فاتح و والی سند (قرن1)

ثقفی، میرزا محمد --> تهرانی، ابوالفضل

ثقفی، یوسف بن عمر

حاکم یمن و فرمانروای عراق در اواخر عصر اموی (قرن2)

ثقلین، حدیث

حدیثی متواتر از پیامبر اکرم درباره ارزش و جایگاه قرآن و عترت نبوی

ثقه --> جرح و تعدیل

ثلاث باباجانی

شهرستانی در استان کرمانشاه

ثلث --> وصیّت

ثلث، خط

از خطوط ششگانه (اقلام ستّه) اسلامی