جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ثابت قُطنه، ابوالعلا ثابت بن عبدالرحمان

دلاور و مجاهد و شاعر در خراسان و ماوراءالنهر (قرن1)

ثابت و متغیّر

عنوان مسئله یا شبهه هایی در فلسفه درباره نسبت موجودات مجرد و تغییرناپذیر با موجودات مادّی و متغیر

ثابت، علاءالدین علی

شاعر ترک (قرن11و12)

ثابتات ازلی

مفهومی در کلام اسلامی که گروهی از معتزله به آن قائل بودند.

ثاج

آبادی قدیمی در مشرق عربستان سعودی

ثارالله

لقب امام حسین علیه السلام در منابع شیعی

ثامسطیوس

شارح برجسته آثار ارسطو، فیلسوف و مدرس، خطیب توانا و سیاستمدار پرنفوذ.

ثانی، آل --> آل ثانی

ثاوفرسطس

فیلسوف و دانشمند یونانی (3و 4 ق م)

ثبات هندوستانی، محمدعظیم --> ثابت الله آبادی، میرمحمد افضل

ثبوت --> ثابتات ازلی

ثروتِ فنون

نام مجله ای مشهور و جریان ادبی غربگرا در ادبیات عثمانی

ثریّا --> پروین، خوشه

ثریّا اسفندیاری بختیاری

همسر دوّم محمدرضا شاه پهلوی

ثریّا، روزنامه

نشریه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به فارسی که نخست در قاهره، سپس در تهران و پس از آن در کاشان منتشر می شد.