جستجوی

مدخل

تعداد75مدخل یافت شد

ثابت پاسال، حبیب الله

سرمایه دار و بازرگان بهائی و مؤسس تلویزیون ایران (قرن14)

ثابت ضریر --> ثابت بن موسی

ثابت قُطنه، ابوالعلا ثابت بن عبدالرحمان

دلاور و مجاهد و شاعر در خراسان و ماوراءالنهر (قرن1)

ثابت و متغیّر

عنوان مسئله یا شبهه هایی در فلسفه درباره نسبت موجودات مجرد و تغییرناپذیر با موجودات مادّی و متغیر

ثاج

آبادی قدیمی در مشرق عربستان سعودی

ثارالله

لقب امام حسین علیه السلام در منابع شیعی

ثامسطیوس

شارح برجسته آثار ارسطو، فیلسوف و مدرس، خطیب توانا و سیاستمدار پرنفوذ.

ثانی، آل --> آل ثانی

ثاوفرسطس

فیلسوف و دانشمند یونانی (3و 4 ق م)

ثبات هندوستانی، محمدعظیم --> ثابت الله آبادی، میرمحمد افضل

ثبوت --> ثابتات ازلی

ثروتِ فنون

نام مجله ای مشهور و جریان ادبی غربگرا در ادبیات عثمانی

ثریّا --> پروین، خوشه

ثریّا، روزنامه

نشریه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به فارسی که نخست در قاهره، سپس در تهران و پس از آن در کاشان منتشر می شد.

ثریا، محمد

زندگینامه نویس و محقق مشهور ترک (قرن13)