جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ث

ار حروف الفبای فارسی و عربی

ثابت الله آبادی، میرمحمد افضل

شاعر شبه قاره (قرن11و12)

ثابت بن ابراهیم حرّانی --> ابن زهرون، ثابت بن ابراهیم

ثابت بن اَسلم بُنانی

از بزرگان تابعین و محدّثان بصره (قرن2)

ثابت بن اسلم حلبی

فقیه و نحوی و قاری شیعی اهل حلب (قرن5)

ثابت بن حَزْم

محدّث مالکی مذهب اهل سرقسطه (قرن3و4)

ثابت بن دینار --> ثُمالی، ابوحمزه ثابت بن دینار

ثابت بن سنان

طبیب و مورخ برجسته دربار خلفای عباسی (قرن3و4)

ثابت بن ضحّاک --> زید بن ثابت

ثابت بن عَجلان انصاری

محدث تابعی شیعی

ثابت بن قُرّه، ابوالحسن

مترجم، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و طبیب (قرن3) - شرح حال - آثار علمی

ثابت بن موسی

از راویان حدیث در کوفه (قرن3)

ثابت بن هرمز

محدث و راوی شیعی کوفی (قرن2)

ثابت پاسال، حبیب الله

سرمایه دار و بازرگان بهائی و مؤسس تلویزیون ایران (قرن14)

ثابت ضریر --> ثابت بن موسی