جستجوی

مدخل

تعداد1019مدخل یافت شد

تاریخ خانی

کتابی تاریخی به فارسی تألیف علی بن شمس الدین لاهیجی در سده دهم، مشتمل بر چهل سال تاریخ گیلان

تاریخ خلد برین --> خُلد بَرین

تاریخ دمشق --> ابن عساکر

تاریخ دولة آل سلجوق --> بنداری، قوام الدّین

تاریخ دیار بکریه

کتابی به فارسی از ابوبکر طهرانی، دیوانی و مورخ دربار ترکمانان قراقوینلو و آق قوینلو

تاریخ ذوالقرنین --> خاوری شیرازی، میرزا فضل الله

تاریخ رشیدی (1)

کتابی درباره تاریخ سرزمین ترکستان از 748 تا 952 و خانهای جغتایی و امیران کاشغر، به فارسی، تألیف میرزا محمدحیدر دوغلات

تاریخ رشیدی (2) --> جامع التواریخ

تاریخ رویان

کتابی به فارسی درباره تاریخ محلی سرزمین رویان تألیف مولانا اولیاءاللّهِ آملی

تاریخ زندیه (1)

کتابی به فارسی درباره خاندان زندیه از 1200 تا 1210، از ابن عبدالکریم، علیرضا شیرازی

تاریخ زندیه (2) --> تاریخ گیتی گشا

تاریخ سرگذشت مسعودی

خاطرات و سفرنامه مسعود میرزا ظلال سلطان (فرزند ناصرالدین شاه) به روایت خود او

تاریخ سری مغولان

کتابی تاریخی درباره پیشینة اقوام مغول و چگونگی تکوین فرمانروایی آنان

تاریخ سلاجقه --> مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار

تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء --> حمزه اصفهانی