جستجوی

مدخل

تعداد1019مدخل یافت شد

تاجیکی --> تاجیک / تاجیکها

تاجیه

از مدارس شافعیان در بغداد

تأخر --> تقدم و تأخر

تادلا

منطقه وسیعی در مرکز مراکش

تادلی، ابراهیم بن محمد

محقق مراکشی بویژه در زمینه موسیقی (قرن13و14)

تادلی، ابن زیات --> ابن زیات، ابویعقوب یوسف بن یحیی

تادلی، علی بن موسی

صاحب آثاری در ریاضیات و احکام نجوم (قرن8 و9)

تأدیب --> تعلیم و تربیت

تادئوس، دیر --> قره کلیسا

تار

نوعی ساز زهی - زخمه ای ایرانی

تارابی، محمود

رهبر قیامی در بخارا (قرن7)

تارودانت

شهری در منطقه سوس در جنوب مراکش

تاریخ / تاریخ نگاری

- واژه شناسی - تاریخ در طبقه بندی علوم در دوره اسلامی - تاریخ نگاری اسلامی - تاریخ نگاری شیعیان - تاریخ نگاری اسماعیلیان - تاریخ نگاری ایران - تاریخ نگاری عثمانی و ترکیه - تاریخ نگاری آفریقا در دوره اسلامی تاریخ نگاری اندلس - تاریخ نگاری در هند دوره اسل

تاریخ آصفجاهیان

کتابی فارسی درباره دودمان آصفیه، آخرین سلسله شیعه حاکم بر هند و رویدادهای دوره سلطنت آنان، تألیف غلامحسین خان زمان خان

تاریخ ابوالفداء

کتابی تاریخی به عربی از ابوالفداء عمادالدین اسماعیل بن علی بن محمود ایوبی