جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

تاجیکی --> تاجیک / تاجیکها

تاجیه

از مدارس شافعیان در بغداد

تأخر --> تقدم و تأخر

تادلا

منطقه وسیعی در مرکز مراکش

تادلی، ابراهیم بن محمد

محقق مراکشی بویژه در زمینه موسیقی (قرن13و14)

تادلی، ابن زیات --> ابن زیات، ابویعقوب یوسف بن یحیی

تادلی، علی بن موسی

صاحب آثاری در ریاضیات و احکام نجوم (قرن8 و9)

تأدیب --> تعلیم و تربیت

تادئوس، دیر --> قره کلیسا

تار

نوعی ساز زهی - زخمه ای ایرانی

تارابی، محمود

رهبر قیامی در بخارا (قرن7)

تارودانت

شهری در منطقه سوس در جنوب مراکش

تاری خانه

مسجدی متعلق به نیمه قرن دوم واقع در جنوب شرقی دامغان

تاریخ / تاریخ نگاری

- واژه شناسی - تاریخ در طبقه بندی علوم در دوره اسلامی - تاریخ نگاری اسلامی - تاریخ نگاری شیعیان - تاریخ نگاری اسماعیلیان - تاریخ نگاری ایران - تاریخ نگاری عثمانی و ترکیه - تاریخ نگاری آفریقا در دوره اسلامی تاریخ نگاری اندلس - تاریخ نگاری در هند دوره اسل

تاریخ ابوالفداء

کتابی تاریخی به عربی از ابوالفداء عمادالدین اسماعیل بن علی بن محمود ایوبی