جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

تاج الملک، گنبد --> اصفهان، مسجد جامع

تاج الملوک --> بوریان

تاج خروس --> بستان افروز

تاج سلمانی --> شمس الحُسن

تاج کاظمینی، عبدالله

از واعظان خوشخوان و ردیفدان اواخر عهد قاجار و سه دهه بعد (قرن14)

تاج محل

مجموعه آرامگاهی در هند

تاج نیشابوری، حاج میرزا محسن

معروف به حاجی تاج، واعظ خوش آواز و ردیف دان دوره ناصری تا اواخر قاجار (قرن13و14)

تاجر

کسی که سرمایه خود را در خرید و فروش و ورود و صدور کالاها به کار اندازد.

تاجریزی

نامی که در فارسی به چندین نوع/ گونه از جنس سلانم به سبب بعض شباهتهای ریخت شناسی و شاید بعض خواص دارویی مشترک آنها داده شده است.

تاجگذاری --> جلوس

تاجنامه

عنوانی که خاورشناسان به برخی از آثار ترجمه شده دوره ساسانی به عربی، با موضوع مملکتداری یا سخنان و شرح حال شاهان، داده اند.

تاجُه

یکی از بزرگترین رودهای شبه جزیره ایبری

تاجوره

بندر کوچکی در خلیجی به همین نام در جمهوری جیبوتی

تاجیک / تاجیکها

قومی مسلمان و فارسی زبان از نژاد آریایی، قدیمیترین ساکنان آسیای مرکزی و افغانستان و ناحیه سین کیانگ چین، و عمده ترین جمعیت جمهوری تاجیکستان در سده چهاردهم - تاجیکی، زبان - ادبیات

تاجیکستان

کشوری در جنوب شرقی آسیای مرکزی