جستجوی

مدخل

تعداد1019مدخل یافت شد

تاریخ مغول

کتابی تاریخی به فارسی تألیف عباس اقبال آشتیانی

تاریخ منتظم ناصری

کتابی تاریخی به فارسی تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه (صنیع الدوله)، مترجم و رئیس دارالطباعه و دارالترجمه ناصرالدین شاه

تاریخ نامه هرات

قدیمترین تاریخ محلی برجای مانده هرات به فارسی، از سیف بن محمدبن یعقوب هروی معروف به سیفی هروی

تاریخ نگارستان

کتابی تاریخی آمیخته با داستانها و حکایتهای نادر تاریخ اسلام و ایران به فارسی، تألیف قاضی احمدبن محمد غفاری (قرن10)

تاریخ نو --> جهانگیر میرزا

تاریخ نیشابور

اثری مهم به عربی در شرح حال عالمان و محدّثان و بزرگان نیشابور، تألیف ابوعبداللّه حاکمِ نیشابوری (قرن4و 5)

تاریخ و جغرافیای فارس --> خورموجی، محمد جعفر

تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز

کتابی تاریخی به فارسی، نوشتة نادرمیرزا شاهزاده قاجار

تاریخ وصاف

از قدیمترین منابع درباره دوره ایلخانان، به فارسی، نوشته شهاب الدین (یا شرف الدین) عبداللّه شیرازی

تاریخ یزد

نخستین تاریخ محلی یزد، نوشته جعفربن محمد یزدی مشهور به جعفری

تاریخ یعقوبی

از قدیمترین تاریخهای عمومی به عربی، نوشته احمدبن ابی یعقوب بن جعفر بن وَهْب بن واضح یعقوبی

تاریخ یمینی

کتابی تاریخی به عربی درباره ابومنصور ناصرالدین سبکتگین و محمود غزنوی و اوضاع ایران تا اوایل قرن پنجم، نوشته ابونصر محمدبن عبدالجبار عتبی

تازا

شهری در شمال شرقی مراکش

تازَروالت

ناحیهای در منتهی الیه جنوب غربی مراکش، در میان کوههای ماورای اطلس

تازه آباد --> ثلاث باباجانی