جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

بادگیر

برجهایی که درایران برای تهویه بر بام خانه ها ساخته می شود . - تکمله

بادنجان

میوه خوراکی و معروف گیاهی

بادنجان سلطان روملو --> روملو

باده

نوشابه ای مسکر که از تخمیر مواد قندی و نشاسته ای موجود در انگور، خرما، برنج و غیره به دست می آید. 1) کلیات و استفاده طبی 2) ساختن باده 3) باده در قرآن و حدیث 4) باده در عرفان

بادوریا

ولایتی قدیمی، در قسمت جنوبی نهر عیسی، در جنوب طسوج قطربل و در مغرب بغداد

بادوسپانیان

خاندانی ایرانی که به زعم بعضی از مورخان از قرن اول تا یازدهم هجری در ناحیه رویان، که بعدها رستمدار خوانده شد، حکومت کرده اند.

بادیان

نام یا جزیی از نام فارسی سه گیاه یا تخم سه گیاه گوناگون: رازیانه، بادیان رومی، بادیان ختایی

بادیة الشام

بیابانی در قسمت شمالی جزیرة العرب

بادیس بن حبوس --> زیریان

بادیس بن منصور بن بُلُقّین

سومین سلطان خاندان زیریان افریقیه (قرن4و5)

بادینان --> بَهدینان

بادیه

در زمان امویان به معنای اقامتگاهی در حومه شهر و ملکی در حوالی محل سکونت یا ملکی روستایی در جلگه شام و اردن

باذاخوث --> بَطَلیَوس

باذام / باذان

آخرین حکمران ایرانی یمن (قرن1)

باذکرد

بنیانگذار سلسله کردنژاد در شمال عراق (قرن4)