جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

بادنجان سلطان روملو --> روملو

بادوریا

ولایتی قدیمی، در قسمت جنوبی نهر عیسی، در جنوب طسوج قطربل و در مغرب بغداد

بادوسپانیان

خاندانی ایرانی که به زعم بعضی از مورخان از قرن اول تا یازدهم هجری در ناحیه رویان، که بعدها رستمدار خوانده شد، حکومت کرده اند.

باده

نوشابه ای مسکر که از تخمیر مواد قندی و نشاسته ای موجود در انگور، خرما، برنج و غیره به دست می آید. 1) کلیات و استفاده طبی 2) ساختن باده 3) باده در قرآن و حدیث 4) باده در عرفان

باد هوا

در مالیه عثمانی، اصطلاحی عام برای درآمدهای نامستمر و اتفاقی از محل جرایم و عوارض و حق الثبتها و سایر منابع غیر معمول درآمد

بادیان

نام یا جزیی از نام فارسی سه گیاه یا تخم سه گیاه گوناگون: رازیانه، بادیان رومی، بادیان ختایی

بادیة الشام

بیابانی در قسمت شمالی جزیرة العرب

بادیس بن حبوس --> زیریان

بادیس بن منصور بن بُلُقّین

سومین سلطان خاندان زیریان افریقیه (قرن4و5)

بادینان --> بَهدینان

بادیه

در زمان امویان به معنای اقامتگاهی در حومه شهر و ملکی در حوالی محل سکونت یا ملکی روستایی در جلگه شام و اردن

باذاخوث --> بَطَلیَوس

باذام / باذان

آخرین حکمران ایرانی یمن (قرن1)

باذکرد

بنیانگذار سلسله کردنژاد در شمال عراق (قرن4)

باذل مشهدی، میرزا محمد رفیع

از امرا و پارسی گویان شبه قاره هند (قرن11و12)