جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

بادام

میوه درختان گوناگونی از جنس آمیگدالوس که دو گونه است: شیرین و تلخ

بادام زمینی --> پسته شامی

بادامچی، حاج محمد علی

تاجر آزادیخواه تبریزی و از یاران نزدیک شیخ محمد خیابانی (قرن14)

بادآورد

گیاهی از تیره مرکبان خاردار

بادرایا --> بَدرَه (2)

بادرائیه، مدرسه

از مدارس شافعیان دمشق

بادرنج --> بادرنگ

بادرنگ

به علتی نامعلوم به میوه دو گیاه کاملا متفاوت اطلاق شده است: 1) ترنج، از خانواده سدابیان 2) خیار، از خانواده کدوییان

بادرنگبویه

گیاهی خوشبو از تیره لبدیسان دارای خواص دارویی

بادروج

گیاهی از تیره لبدیسان

بادس

شهر و بندرگاهی در ساحل مدیترانه ای کشور مغرب که اکنون ویرانه های آن باقی است.

بادسی

منسوب به بادس که سه تن از بزرگان مراکش بدان نامیده شده اند: - ابویعقوب یوسف زهیلی، عارف و حکیم - عبدالحق بن اسماعیل بادسی - علی بن محمد الشیخ اتوطاسی

بادغیس

ناحیه ای در شمال غربی افغانستان و شمال شرقی ولایت هرات میان هریرود و قسمت علیای رود مرغاب

بادکوبه --> باکو

بادکوبی، سیدحسین بن رضا

ازعلمای امامیه و از مدرسان بزرگ کلام و فلسفه وعرفان (قرن14)