جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

باحماد

صدراعظم مغربی (قرن13)

باختر --> بَلخ

باختر امروز، روزنامه

روزنامه عصر تهران که از 8 مرداد 1328 ش در تهران منتشر می شد.

باختر(1) -->

باختر، روزنامه

نشریه ای که از 1314 تا 1320ش در اصفهان و از 1321تا 1325ش در تهران انتشار می یافت.

باختر، مجله

ماهنامهء فرهنگی و اجتماعی که از آذر 1312 تا مهر 1314 در اصفهان منتشر می شد.

باختران --> کرمانشاه (1)

باخرز

بخش و شهری در استان خراسان

باخرزی، سیف الدین

عارف و از مشایخ بزرگ طریقه کُبرَویه (قرن6و7)

باخرزی، نورالدین ابوالحسن علی بن حسن

شاعر و ادیب عربی نویس ایرانی (قرن5)

باخرزیّه --> باخرزی، سیف الدین

باخمری

محلی قدیمی در عراق - تکمله

باد (1)

در طب سنتی و عامیانه

باد (2)

جریان هوا الف) کلیات و نظر دانشمندان مسلمان درباره آن ب) در فلات ایران

باد هوا

در مالیه عثمانی، اصطلاحی عام برای درآمدهای نامستمر و اتفاقی از محل جرایم و عوارض و حق الثبتها و سایر منابع غیر معمول درآمد