جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

بابک خرم دین

پیشوای خرمدینان در آذربایجان (قرن3)که در آغاز قرن سوم بر ضد خلافت عباسی شورش کرد.

بابُل

شهرستان، رود، و شهری در استان مازندران - شهرستان بابل - رود بابل - شهر بابل - پیشینه

بابِل

شهری باستانی و تاریخی در مرکز عراق - تکمله

بابلسر

شهرستان و شهری در استان مازندران 1) شهرستان بابلسر 2) شهر بابلسر پیشینه

بابَلیون

شهری باستانی در مصر، نزدیک قاهره کنونی

بابونَجْ --> بابونه

بابونه

گیاهی دارویی

بابویه، آل

از خاندانهای مهم علمی شیعی (قرن3-7)

باتاک/ باتک

نام منطقه، گروهی از اقوام، و نیز زبانی در سوماترای اندونزی

باتمان

واحد اندازه گیری محصولات کشاورزی در میان اقوام ترک و کسانی که با ترکها دادوستد داشته اند.

باتهرست --> بانجول

باتو

امیرمغول، فاتح روسیه و مؤسس اردوی زرین (قرن7)

باتوم --> باطوم

باتوئیان --> اردوی زرین

باتیک --> قلمکاری