جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

بابَلیون

شهری باستانی در مصر، نزدیک قاهره کنونی

باب مَشیخت

منصب یا محل کار شیخ الاسلام درعصر عثمانی

بابونَجْ --> بابونه

بابونه

گیاهی دارویی

بابویه، آل

از خاندانهای مهم علمی شیعی (قرن3-7)

باب همایون (1)

دروازه و خیابان متصل به آن در ارگ قاجاری در تهران

باب همایون (2)

دروازه سلطنتی، مدخل اصلی باروی بیرونی سرای جدید سلطان یا طوپقاپوسرای در استانبول

باتاک/ باتک

نام منطقه، گروهی از اقوام، و نیز زبانی در سوماترای اندونزی

باتمان

واحد اندازه گیری محصولات کشاورزی در میان اقوام ترک و کسانی که با ترکها دادوستد داشته اند.

باتو

امیرمغول، فاتح روسیه و مؤسس اردوی زرین (قرن7)

باتوم --> باطوم

باتوئیان --> اردوی زرین

باتهرست --> بانجول

باتیک --> قلمکاری

باج

معرب باژ فارسی در دوره اسلامی