جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

بابا لقمان سرخسی، بقعه

آرامگاه منسوب به بابا لقمان سرخسی، در حومه شهر سرخس

باباخان چاپوشلو

از یاران و سرداران نادرشاه افشار (قرن12)

باباخانوف، ضیاءالدین

مفتی مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان از 1957تا1982

باباشمل

از جراید مشهور انتقادی و طنزآمیز پس از شهریور1320

بابان

خاندان و سلسله ای از حاکمان کرد منطقه شهرزور در عصر عثمانی

بابایی

نام جنبشی دینی - اجتماعی که مراکز ترکمن نشین آسیای صغیر را چند سال پیش از هجوم مغول به آشوب کشید.

بابر، ابوالقاسم میرزا

کوچکترین پسر بایسنغر، امیر کتابدوست و هنرپرور تیموری و از نوادگان تیمور (قرن9)

بابر، ظهیرالدین محمد

نخستین پادشاه مغول هندوستان و نویسنده و شاعر (قرن9و10) - شخصیت تاریخی - آثار ادبی

بابرت --> بایبورد

بابرتی، اکمل الدین محمّد بن محمد

دانشمند حنفی مذهب (قرن8)

بابرنامه --> بابر، ظهیرالدین محمد

بابری

از قبایل پشتو

بابری، مسجد

مسجدی در شهر آجودهیا (آیودهیا) در ایالت اوتارپرادش هند که به دست هندوهای افراطی ویران شد.

بابریان

خاندان ترک نژاد مسلمان که از 932 تا 1247 بر افغانستان و هندوستان حکومت می کردند. 1) تاریخ 2) مناسبات خارجی 3) سازمان اجتماعی و اداری 4) تجارت خارجی و دادوستد هند با اروپا 5) حیات دینی 6) نقاشی و معماری 7) ادبیات 8) سکه شناسی

بابَشْتُر --> بُبَشْتَر/ بُبَشْتْرُو