جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

بابا جائی و قبادی --> جاف، ایل

بابا حاتم

مقبره‌ای متعلق به قرن پنجم، واقع در شمال افغانستان

بابا خان --> فتحعلی شاه قاجار

بابا داغی

شهری در دوبریجه، جزء رومانی کنونی

بابا رکن الدین شیرازی

عارف ایرانی (قرن8)

بابا سماسی

از مشایخ سلسله خواجگان ماوراءالنهر (قرن8)

بابا سَنکو

عارف ماوراءالنهری (قرن9)

بابا شاه اصفهانی

ملقب به رئیس الرؤسا، از نستعلیق نویسان نامی (قرن10)

بابا شاه عراقی --> بابا شاه اصفهانی

بابا طاهر

عارف و شاعر ایرانی (قرن5)که به یکی از گویشهای غرب ایران شعر سروده است.

بابا فرج تبریزی

از بزرگان صوفیه تبریز (قرن6)

بابا فرید --> فریدالدین گنج شکر

بابا فغانی

شاعر غزلسرای ایرانی (قرن9و10)

بابا قاسم، بقعه

زیارتگاهی در اصفهان، مدفن محمد بابا قاسم اصفهانی

بابا کوهی --> باکویی، ابوعبداللّه