جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

بابا جان، حافظ

از خوشنویسان خط نستعلیق (قرن10)

بابا جائی و قبادی --> جاف، ایل

بابا حاتم

مقبره‌ای متعلق به قرن پنجم، واقع در شمال افغانستان

بابا خان --> فتحعلی شاه قاجار

باباخان چاپوشلو

از یاران و سرداران نادرشاه افشار (قرن12)

باباخانوف، ضیاءالدین

مفتی مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان از 1957تا1982

بابا داغی

شهری در دوبریجه، جزء رومانی کنونی

بابا رکن الدین شیرازی

عارف ایرانی (قرن8)

بابا سماسی

از مشایخ سلسله خواجگان ماوراءالنهر (قرن8)

بابا سَنکو

عارف ماوراءالنهری (قرن9)

بابا شاه اصفهانی

ملقب به رئیس الرؤسا، از نستعلیق نویسان نامی (قرن10)

بابا شاه عراقی --> بابا شاه اصفهانی

باباشمل

از جراید مشهور انتقادی و طنزآمیز پس از شهریور1320

بابا طاهر

عارف و شاعر ایرانی (قرن5)که به یکی از گویشهای غرب ایران شعر سروده است.

بابا فرج تبریزی

از بزرگان صوفیه تبریز (قرن6)