جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

باب شهر --> باب الابواب

باب عالی

عنوان دیوان وزیراعظم عثمانی متداول در قرن دوازدهم و سیزدهم

باب مَشیخت

منصب یا محل کار شیخ الاسلام درعصر عثمانی

باب همایون (1)

دروازه و خیابان متصل به آن در ارگ قاجاری در تهران

باب همایون (2)

دروازه سلطنتی، مدخل اصلی باروی بیرونی سرای جدید سلطان یا طوپقاپوسرای در استانبول

باب، سیّدعلی محمد شیرازی

از مدعیان بابیت امام دوازدهم شیعیان که بعدها مدعی مهدویت و نبوت شد (قرن13)

بابا

واژه فارسی به معنای پدر

بابا احمدی --> بختیاری (2)

بابا اروج --> بارباروس، خیرالدین (خضر) پاشا

بابا اسحاق --> بابایی

بابا اسکی

شهر کوچکی در شمال غربی ترکیه

بابا افضل، افضل الدین محمد

حکیم بزرگ اسلام و ایران (قرن6و7)

بابا الیاس خراسانی

از مشایخ صوفیه ترکمن تبار آناطولی (قرن7)

بابا بیگ

سرکرده خاندان ازبک کنگس (قرن13و14)

بابا جان، حافظ

از خوشنویسان خط نستعلیق (قرن10)