جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

باحماد

صدراعظم مغربی (قرن13)

باختر --> بَلخ

باختر امروز، روزنامه

روزنامه عصر تهران که از 8 مرداد 1328 ش در تهران منتشر می شد.

باختر(1) -->

باختر، روزنامه

نشریه ای که از 1314 تا 1320ش در اصفهان و از 1321تا 1325ش در تهران انتشار می یافت.

باختر، مجله

ماهنامهء فرهنگی و اجتماعی که از آذر 1312 تا مهر 1314 در اصفهان منتشر می شد.

باختران --> کرمانشاه (1)

باخرز

بخش و شهری در استان خراسان

باخرزی، سیف الدین

عارف و از مشایخ بزرگ طریقه کُبرَویه (قرن6و7)

باخرزی، نورالدین ابوالحسن علی بن حسن

شاعر و ادیب عربی نویس ایرانی (قرن5)