جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

بار

از مهمترین و پایدارترین مراسم درباری معمول در ایران

بار --> خروار

باران

- باران در ایران و افغانستان - باران در قرآن و حدیث - باران از نظر دانشمندان اسلامی - باران در عرفان

بارانی

نام دیگر طایفه قراقوینلو که در متون قدیم فارسی و ترکی به صورت بارانلو و بارنی و برانی هم آمده است.

بارباروس، خیرالدین (خضر) پاشا

دریاسالار مشهور ناوگان عثمانی (قرن9و10)

بارباروس، فردریک

امپراتور آلمان و سردار جنگ صلیبی (قرن6)

باربد

نامبردارترین موسیقیدان و شاعر دوران ساسانی که در زمان خسروپرویز می زیسته است.

بارتنگ --> بارهنگ

بارتنگ / بارتنگی --> بدخشان؛برتنگی

بارح

جانور وحشی یا پرنده ای که از برابر مسافر یا صید از راست به چپ گذر کند.

بارداری و باروری

- در قرآن - مباحث فقهی - مسائل کلی - احکام زن باردار - احکام حمل

باردو

شهر کوچکی در تونس در حدود سه کیلومتری شمال غربی پایتخت

بارز

جبال بارز رشته کوهی در جنوب شرقی استان کرمان، با جهت شمال غربی - جنوب شرقی، مابین شهرستان بم (در شمال) و جیرفت (در جنوب) - قوم بارز

بارزانیها

از طوایف بزرگ کردستان عراق، مشتمل بر چهار تیره بروژی، مزوری، شیروانی و دوله مری

بارسچی --> یوز؛بازداری