جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ابریشم شهر --> فلاورجان

ابزری، عمیدالدین ابونصر --> سلغریان

ابشر --> چاد

ابشین

پایتخت ولایت قدیمی غرجستان در افغانستان

ابشیهی، بهاءالدین

نحوی و دانشمند شافعی مذهب مصری (قرن9)

ابعاد و ا جرام (کتاب) --> بیرجندی، عبدالعلی

ابعاد و اجرام

نام شاخه ای در نجوم قدیم

ابلونیوس --> آپولونیوس پرگایی؛بَلینوس

ابلیس

شیطان، واژهء قرآنی، بحثهای مربوط: - ماهیت ابلیس - گناه ابلیس - در عرفان

ابن

واژه کهن سامی به معنای پسر

ابن اَبّار، احمد بن محمد

شاعر اندلسی (قرن 5)

ابن اَبّار، محمد بن عبدالله

ادیب، شاعر، مورخ و محدث اندلسی (قرن 7)

ابن ابی ارطاة --> بُسر بن اَرطاة

ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم

طبیب، حکیم، ادیب و صوفی دمشقی (قرن6و7)

ابن ابی اصیبعه، علی بن خلیفه

طبیب، ادیب و موسیقیدان دمشقی (قرن6و7)