جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ابراهیم بن موسی علوی

از ائمه زیدیه و فرزند امام موسی بن جعفر (ع)(قرن2و3)

ابراهیم بن نعیم عبدی --> ابوالصباح الکنانی

ابراهیم بن هشام

امیر دولت اموی در مکه و مدینه و طائف (قرن 1و 2)

ابراهیم بن ولید

پسر ولید اول خلیفه اموی (قرن2)

ابراهیم بن یعقوب طرطوشی

سیاح یهودی که یادداشتهایش درباره برخی نواحی اروپا حائز اهمیت است (قرن4)

ابراهیم بیک

از رهبران قیام باسماچیان تاجیکستان(علیه روسیه)(قرن14)

ابراهیم بیگ

امیرالحج، رئیس امور مالی، و فرماندار قاهره (قرن12و13)

ابراهیم پاشا

فرمانده ارتش و والی مصر (قرن13)

ابراهیم پاشا چندرلی --> چَندَرَلی

ابراهیم پاشا قره

صدراعظم عثمانی در دوره سلطنت سلطان محمد چهارم (قرن11)