جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ابراهیم جان معطّر --> بواناتی، میرزا محمد باقر

ابراهیم حدّاد

فلزکار ایرانی (قرن 5)

ابراهیم حربی --> حَربی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق

ابراهیم حقی ارزرومی

عالم، صوفی و شاعر، مؤلف معرفت نامه(قرن12)

ابراهیم حقّی پاشا

صدراعظم عثمانی، سیاستمدار، حقوقدان، تاریخ نگار (قرن13و14)

ابراهیم حلبی --> سبط ابن العجمی

ابراهیم حلمی پاشا کچی بوینوزو --> کچی بوینوزو ابراهیم حلمی پاشا

ابراهیم حمدی

جغرافیدان عثمانی که با اثر خود "اطلس" مشهور است (قرن12).

ابراهیم خان

از بیگلربیگهای عثمانی و نیای بزرگ خاندان ابراهیم خانزاده(قرن 10)

ابراهیم خان افشار --> افشاریان

ابراهیم خان بغایری

از امیران طایفه بغایری در خراسان در دوره افشاریان (قرن 12)

ابراهیم خان، مجموعه --> ظهیرالدوله، ابراهیم خان

ابراهیم خلیل خان جوانشیر --> جوانشیر، خاندان

ابراهیم خواص --> خوّاص، ابراهیم

ابراهیم درویش پاشا

ژنرال عثمانی (قرن13و14)