جستجوی

مدخل

تعداد4064مدخل یافت شد

ابراهیم ادهم پاشا

صدراعظم عثمانی در زمان سلطان عبدالحمید دوم (قرن 13و 14)

ابراهیم اصفهانی، میرزا ظهیرالدین

خوشنویس، شاعر و فرهنگ نویس دوره صفوی (قرن10)

ابراهیم اغلبی

نام دو تن از حکام سلسله اغلبیان (قرن2و3) -ابراهیم اول، ابراهیم بن اغلب -ابراهیم دوم، ابراهیم بن احمد

ابراهیم افندی، حیدری زاده

شیخ الاسلام عثمانی (قرن14)

ابراهیم افندی اولان لرشیخی

متصوف و شاعر (قرن11)

ابراهیم امام

سامان دهنده دعوت عباسیان بر ضد امویان(قرن1و2)

ابراهیم بن احمد اغلبی --> ابراهیم اغلبی

ابراهیم بن احمد عثمانی

سلطان عثمانی (قرن11)

ابراهیم بن ادهم

عارف ایرانی (قرن2)

ابراهیم بن اسماعیل

معمار مشهور دورهء صفوی (قرن11)

ابراهیم بن اغلب --> ابراهیم اغلبی

ابراهیم بن تاشفین --> مرابطون

ابراهیم بن جَریر

مورخ هندی دوره تیموری و صاحب کتاب تاریخ همایونی(قرن 10)

ابراهیم بن حبیب سقطی بصری

مورخ و فقیه (قرن4)

ابراهیم بن خالد --> ابوثور ابراهیم بن خالد