جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

اینانچ اوغوللری

امارت ترکمن در آناطولی (قرن8)

اینانلو، ایل

طایفه ای از ترکان غز ساکن آذربایجان، فارس و ایران مرکزی

اینجه مناره، مدرسه

مدرسه ای بجا ی مانده از دوره سلجوقی در شهر قونیه (قرن6)

اینجو

اصطلاحی مغولی به معنای کلیه داراییهای پادشاه

اینجو، آل

عنوان خاندان حاکم بر فارس و عراق عجم در دوره مغول (قرن8)

اینچه برون --> گنبد قابوس

ایندکس اسلامیکوس --> پیرسون، جیمز داگلاس

اینگوش

از جمهوریهای خودمختار فدراسیون روسیه و نام قومی مسلمان در شمال قفقاز

اینه بختی

نام ترکی برای لپانتو (ناوپاکتوس)، شهری در یونان

اینونو --> سلطان اونو

اینونو، عصمت --> عصمت اینونو

ایهام

در علم بدیع، آوردن واژه ای در سخن که دارای دو معنی باشد.

ایوالیق

شهری در ترکیه

ایوان (1)

اصطلاح معماری

ایوان کسری/ مدائن --> طاق کسری