جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ابدال قومرال --> ابدالان

ابدال موسی

عارف اهل آناطولی (قرن7)

ابدالان

گروهی از عارفان آناتولی دوره عثمانی

ابدالی --> دُرّانی، طایفه

ابدع البدایع --> شمس العلماء گرکانی

ابدی --> ازل و ابد

ابر

توده‌ای متراکم از بخار آب که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود.

ابر و باد (نوعی کاغذ) --> کاغذ/ کاغذ سازی

ابراء

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی رهانیدن از دیْن یا عملی انشائئ است که موجب سقوط تعهدات می شود

ابرار --> رجال غیب

ابراهیم

از پیامبران اولی العزم مذکور در قرآن - بحثهای کلامی، روایی

ابراهیم ادهم --> ابراهیم بن ادهم

ابراهیم ادهم پاشا

صدراعظم عثمانی در زمان سلطان عبدالحمید دوم (قرن 13و 14)

ابراهیم اصفهانی، میرزا ظهیرالدین

خوشنویس، شاعر و فرهنگ نویس دوره صفوی (قرن10)

ابراهیم اغلبی

نام دو تن از حکام سلسله اغلبیان (قرن2و3) -ابراهیم اول، ابراهیم بن اغلب -ابراهیم دوم، ابراهیم بن احمد