جستجوی

مدخل

تعداد4064مدخل یافت شد

الآخر --> الاوّل و الآخر

الآداب، مجله

مجله ای ادبی در بیروت که در سال 1953 به دست سهیل ادریس تأسیس شد.

ابابیل

تعبیری قرآنی برای پرندگانی که سپاه ابرهه را نابود کردند.

اباحیه

اصطلاحی برای بعضی از غُلاة شیعه و گروههای صوفیه

ابان بن ابی عیّاش

کنیه اش ابواسماعیل، محدث شیعی اهل بصره (قرن 2)

ابان بن تغلب

از فقها و رجال حدیث و شاگرد امام باقر و امام صادق (ع) ( قرن2)

ابان بن سعید

صحابی پیامبر، عامل پیامبر(ص) در بحرین، و از کاتبان وحی ( قرن 1 )

ابان بن عبدالحمید لاحقی

شاعر عرب ایرانی تبار عهد عباسی (قرن2)

ابان بن عثمان (بجلی)

راوی مشهور امامی و از اصحاب اجماع (قرن2)

الابانة عن اصول الدیانة

کتابی کلامی تألیف ابوالحسن اشعری (قرن 3 - 4)

ابتریه --> بُتریه

ابتلاء

مفهوم قرآنی، اخلاقی، روایی و کلامی و عرفانی

ابتهاج

اصطلاح عرفانی

ابجد

لفظ اول از حروف صامت الفبای عربی

ابجدی، میر محمد اسماعیل خان

شاعر فارسی گو و اردو زبان هندی (قرن12)