جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ابابیل

تعبیری قرآنی برای پرندگانی که سپاه ابرهه را نابود کردند.

اباحیه

اصطلاحی برای بعضی از غُلاة شیعه و گروههای صوفیه

ابان بن ابی عیّاش

کنیه اش ابواسماعیل، محدث شیعی اهل بصره (قرن 2)

ابان بن تغلب

از فقها و رجال حدیث و شاگرد امام باقر و امام صادق (ع) ( قرن2)

ابان بن سعید

صحابی پیامبر، عامل پیامبر(ص) در بحرین، و از کاتبان وحی ( قرن 1 )

ابان بن عبدالحمید لاحقی

شاعر عرب ایرانی تبار عهد عباسی (قرن2)

ابان بن عثمان (بجلی)

راوی مشهور امامی و از اصحاب اجماع (قرن2)

ابتریه --> بُتریه

ابتلاء

مفهوم قرآنی، اخلاقی، روایی و کلامی و عرفانی

ابتهاج

اصطلاح عرفانی

ابجد

لفظ اول از حروف صامت الفبای عربی

ابجدی، میر محمد اسماعیل خان

شاعر فارسی گو و اردو زبان هندی (قرن12)

ابخاز

جمهوری خودمختاری در غرب قفقاز، در منابع متقدم اسلامی به گرجستان و اهالی آن اطلاق می شده است. - ابخازی، زبان: از زبانهای شمال غرب قفقاز

ابدال بیگ

از صوفیان هفتگانه که صفویان را در رسیدن به پادشاهی یاری رساندند (قرن9و10).

ابدال چشتی، خواجه ابو احمد --> چشتیه