جستجوی

مدخل

تعداد403مدخل یافت شد

پرانچه --> افغانستان

پرتسل، اوتو

خاورشناس آلمانی و محقق در پژوهشهای قرآنی (قرن13و14)

پرتغال

نامی که اعراب به شهر باستانی کاله/ کالم داده اند و بعدها به پادشاهی پرتغال اطلاق شده است.

پرتقال --> مرکَبات

پرتو ادهم پاشا

دولتمرد، نویسنده و شاعر عثمانی (قرن13)

پرتو اصفهانی، میرزا علیرضا

شاعر و خوشنویس (قرن13)

پرتو بیضایی، حسین

شاعر و محقق ایرانی (قرن13و14)

پرتوپاشا

نام دو تن از صاحب منصبان عثمانی (قرن10و13) - پرتو محمدپاشا - پرتو محمد سعید پاشا

پرتوپاشا، آرامگاه --> ایّوب، محلّه

پرتونیال والده سلطان --> والده سلطان؛سلیمانیه، کتابخانه

پرتوی شیرازی

حکیم و شاعر ایرانی (قرن9و10)

پرتوی لاهیجی --> پرتوی شیرازی

پرچم (1)

(درفش، عَلَم، رایت و بیرق)، از نمادهای اصلی اقوام و ملتها و دولتها - پرچم در جهان اسلام - پرچم در ایران - پرچم در جهان اسلام معاصر

پرچم (2)

نشریه ای که به صاحب امتیازی و مدیریت سید احمد کسروی در تهران منتشر می شد (قرن14)

پرچمن --> غوریان (1)؛افغانستان؛غوریان (2)