جستجوی

مدخل

تعداد403مدخل یافت شد

پایی --> روپیه

پای یِن- هو

رهبر مشهور شورشهای مسلمانان شمال غربی چین برضد حکومت چینگ منچو (قرن13)

پترا --> رقیم

پترو وارادین --> وارادین

پتشخوارگر

جاینامی با مرزهای نامشخص و متغیر، در وسیعترین گستره تاریخی آن محتملاً کمابیش منطبق با ناحیه کوهستانی ولایات شمالی ایران کنونی- از آذربایجان تا گرگان و شمال خراسان

پتگر، علی اصغر

نقاش ایرانی (قرن13و14)

پتنی، محمد طاهر بن علی گجراتی

محدّث و رجالی حنفی مذهب (قرن10)

پته دوزی --> رودوزی

پچ --> پچوی

پچوی

شهر و مرکز سنجقی در قسمت ماوراء‌ دانوب مجارستان

پچوی، ابراهیم

مورخ و وقایع نگار عثمانی (قرن10)

پچویلو ابراهیم --> پچوی، ابراهیم

پختو --> پشتو

پراچی، زبان --> پامیر، زبانها و گویشها

پراک

سلطان نشینی در ساحل غربی شبه جزیره مالایا